ARKESTATE INVESTMENTS

ARKESTATE INVESTMENTS eshte krijuar ne vitin 2016 dhe operon prej me shume se 4 vitesh ne tregun Shqiptar. ARKESTATE eshte e vendosur ne qytetin e Tiranes ne adresen: Blvd. Deshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kulla 1, Kati 7, nr. 19

Qellimi kryesor i Arkestate eshte te kryeje cdo lloj transaksioni ne lidhje me prona te luajtshme dhe te paluajtshme sic jane shitja, blerja, dhenia me qira dhe cdo forme qiraje sic eshte emfiteoza, etj., si edhe menaxhimi i pronave te luajtshme dhe te paluajtshme, ndermjetesimi dhe agjensi per pasuri te paluajtshme.

Arkestate merret gjithashtu me investime ne fushen e pronave te paluajtshme.